تبلیغات
مهندسی آی تی بابل - آموزش کار با صفحه کلید در عدم وجود ماوس
صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
مهندسی آی تی بابل
 ممكن است یك وقتی ماوس تان از كار بیفتد یا خراب شود یا اصلا دسترسی به ماوس نداشته باشید یا خیلی حرفه ای شدید  كه نمیخواهید باماوس وقتتان (كلید های تركیبی را بترتیب همزمان فشار دهید) تلف شود چكار میكنید؟ حال كلیدهای مهم میانبر را به شما معرفی میكنم. ممكن است یك وقتی ماوستان از كار بیفتد یا خراب شود یا اصلا دسترسی به ماوس نداشته باشید یا خیلی حرفه ای شدید  كه نمیخواهید باماوس وقتتان (كلید های تركیبی را بترتیب همزمان فشار دهید)           تلف شود چكار میكنید؟ حال كلیدهای مهم میانبر را به شما معرفی میكنم

 

ESC  1- جهت برگشت به پنجره اصلی                                                               

ESC  2- جهت انصراف از تغییر نام فایل یاپوشه یا آیكن                                          

ALT 3-جهت فعال نمودن نوار منوی زیر تایتل                                                        

ALT جهت باز نمودن تب ها (سربرگها) در نوارمنو   حرف زیر خط داردرتب نوار منو+-4

ALT+ left Arrow5- صفحه را یك صفحه به عقب می برد       كلید جهت نمای سمت چپ

ALT+ Right Arrow 6- صفحه رایك صفحه به جلو می برد   كلید جهت نمای سمت راست    

AI T+ TAB                                                        7- جهت ورق زدن صفحه اول ودوم

ALT  +ESC                                                   8-جهت ورق زدن دربین صفحات زیاد

ALT+ F4              9-جهت بستن همه پنجره ها ودر نهایت خاموش كردن سیستم             

ALT+ RIGHT SHIFT                                                          10- جهت تایپ فارسی

ALT+ LEFT SHIFT                                                         11- جهت تایپ انگلیسی

ALT + ENTER         12-  برای بازكردن پروپرتیرهرآیكن یاپوشه ابتدا آنرا درج كرده بعد

ALT +ENTER13- جهت بزرگ کردن پنجره مدیا پلیر                                          

Alt+ Space bar و n                                               14- جهت كوچك كردن پنجره باز

Alt+ Shift+ Tab                                               15- جهت ورق زدن در صفحات قبل

Alt+ Spase bar16- جهت فعال نمودن کلید های کنترلی مثل بستن پنجره                                      

ALT+HOME                                                              17- رفتن به صفحه خانگی

                

18- برای رسیدن به Propertis كافیست Alt را نگه داشته و روی فایل مورد نظرتان دابل كلیك كنید.

 

19 - كلید Alt در هر پنجره ای با یك فشار منوهای پنجره را فعال می كند و با تركیب آن با هر كدام از حروف منوها كه زیر آن خط كشیده شده آن پنجره را باز می كند.

20- در مرورگر اینترنت تركیب Alt و End شما را به آخرین صفحه ای كه مشاهده كرده اید، خواهد برد.

21- در مرورگر اینترنت IE، تركیب Alt با یكی از دو كلید جهت راست و چپ، عمل Back و Forward را انجام می دهد.

  راپایین نگه داشته با ماوس دوبار روی آن كلیك كنید.LT22- جهت باز كردن پروپرتیز درهر پوشه یا فایل   كلید

CTRL+W  23- جهت بستن پنجره های باز                                                              

CTRL+D    24- صفحات مورد علاقه شمارابه لیست فیورت اضافه می كند .                  

CTRL+N                 25- بدون بستن صفحات ما قبل پنجره   مرورگرجدید را باز می كند

CTRL+W      26- صفحه اینترنت اكسپلورر فعال شما را خواهد بست                           

CTRL+ F                                              27- برای پیدا كردن كلمه یا جمله ای در صفحه

CONTROL +ENTER                                 22    28  پسوند وپیشوندنام سایت را می آورد        

CTRL+C                                                  29- جهت كپی كردن متن یا فایل یا پوشه 

CTRL+V                                                         ==  == 30- جهت الحاق كردن متن

CTRL+Xدادن فایل یا پوشه یا متن                                                     31- جهت انتقال

 CTRL+E  32- جهت جستجو دراینترنت                                                                    

CTRL+A                                                                        33 انتخاب ودرج همه متن

CTRL+F5   34- جهت ازبین بردن درج روی همه متن                                              

CTRL+S                                                                        35- جهت ذخیره كردن فایل

CTRL+O   36- جهت باز نمودن فایل                                                                      

CTRL+Z     37- متن حذف شده را دوباره باز خوانی میكند.بترتیب حذف شده از آخربه اول

CTRL+Y 38- متن بازخوانی شده توسط كنترل +زدوباره هالت قبل بر می گرداند اول به آخر

CTRL+G  ( ونیز اف 5 )                                39- جهت رفتن سریع به صفحه مورد نظر

CTRL+H  40- جهت باز كردن وبستن گزینه تاریخ(هیزتوری) دراینترنت                          

CTRL+B                                                                         جهت كلفت تایپ كردن -41

CTRL+I                                                                           42- جهت ایتالیك كردن متن

CTRL+U                                                                - جهت زیرخط دار كردن متن 43

CTRL+D                                                    - جهت باز كردن منوی فونت ونوع قلم 44

CTRL+ HOME                                                  - جهت رفتن به ابتدای صفحه 45

CTRL+END                                                       - جهت رفتن به انتهای صفحه46

CTRL+ RIGHT SHIFTجهت قراردادن كرسر(مكان نما) درابتدای سطر(صف كردن راست)  -47  

CTRL+LEFT SHIFT- جهت قراردادن كرسر (مكان نما) در انتهای سطر (صف كردن چپ) 48

CTRL+BACK SPAS 49- جهت حذف كلمه قبل                                                  

CTRL+ DELETE                                                           50- جهت حذف كلمه بعد

CTRL+ALT+DELETE   51- جهت باز كردن پنجرهای كه قفل كرده                     

CTRL+ALT+DELETE             52- با دوبار عمل  سیستم قفل شده را ریست میكنیم.

CTRL+                                               53- جهت رفتن به ابتدای سطر                     

CTRL+                                                                   سطر   54- جهت رفتن به انتهای

Control + ESC                                             55- جهت باز نمودن منوی استارت

CTRL+SHIFT- اگرهنگام كشیدن فایل به نقطه دیگر این دوكلید را همزمان پائین نگه دارید. یك میانبر میسازد 56

                                                                                                                            

 

 

 

-------------------------------------------

SHIFT+  جهت یك سطر به بالارفتن                                         جهت نمای بالابر-57

 SHIFT - جهت یك سطر به پائین رفتن                                  جهت نما ی پائین بر   +58

SHIFT                   جهت نمای چپ وراست +    - جهت درج حرف  یا كلمه یا جمله  59

SHIFT+ H60-  جهت تایپ حرف آ فارسی                                                                          

61-  جهت تایپ حرف پ فارسی در ویندوز ایکس پی    کلید بک اسلش استفاده می گردد.                                         

Shift + c                                                                62-  جهت تایپ حرف ژ فارسی   

Shift +Tab                                               63- جهت ورق زدن به طرف عقب صفحه  

Shift +Delete                                                   64-  جهت حذف مستقیم فایل یا پوشه

 Shift+10 اف          (اپلیكیشن=قابل اجرا)Win65- جهت كار بجای كلید راست كلید كنار

  استفاده کنیدShift+66-  جهت تایپ ضربدر از کلید ویّژه کناررقم               1

SHIFT+CTRL+TAB                                      67- انتقال بین فریم ها بسمت عقب 

 

 

68- جهت تایپ تقسیم از کلید ویژه کنار عدد یک استفاده منید

 

---------------------------------------------------

F1  69- جهت كمك كردن در رفع عیب در ویندوز یا اینترنت (اگرپنجره ای باز باشد)      

F3   70- جهت پیدا كردن فایل یا پوشه                                                                    

F4   71- جهت فعال وبازنمودن نوار أدرس                                                             

F+5       - صفحه ی جاری را دوباره اجرا می كند                                              72

F5 - جهت خارج نمودن متون درج شده دراینترنت اضافه حرف أ                            73

F5                                                         - جهت پیدانمودن سریع صفحات در ورد 74

F6  - جهت فعال نمودن نوار أدرس                                                                     75

F10  - جهت فعال نمودن نوار لیست زیر تایتل بار                                                 76

F11  77- جهت باز كردن پنجره باندازه كل صفحه ونیز كوچك كردن أن                       

F11                                        78- جهت نمایان شدن تمام صفحه در اینترنت اكسپلورر

            

------------------------------------------------------

 

 

WIN KEY                                                      79- منوی شروع را نمایش خواهد داد

WIN KEY+F1                   درصفحه دسكتاپ        HELP80- جهت باز نمودن پنجره

WIN KEY+E                   81-  اینتر نت اكسپلو رر مای كامپیو تر شما را باز خواهد كرد

Win key + F  82- جهت باز نمودن پنجره جستجو                                                     

Winkey+Q  83- جهت تعویض كاربر                                                                     

Winkey +L  84-  جهت قفل كامپیوتر                                                                   

WIN KEY+F           85-  برای پیدا كردن فایلها(سرچ فایلها و فولدر ها )                      

   WIN KEY+D          86- همه صفحات باز را كوچك و همه صفحات كوچك را باز می كند                            

WIN KEY +M                87- همه صفحات بازرا كوچك می كند                                   

        WIN KEY + TAB                                                      88- نوار استارت را فعال می كند

WINKEY +PUSE BREA   89- جهت باز كردن پنجره پروپرتیز/ دیوایس منیجر          

WINDOWS+CONTROL+F 90- جهت باز جستجوویافتن فایلها وپوشه هادر كامپیوتر             

Winkey+u 91- جهت نمایش بزرگ نمائی متون وصفحه کلید                                    

       Winkey +R از استارت                                      Ran92 - جهت فعال نمودن گزینه

TAB 93- حركت بسمت جلودر بین عناصر                                                             

TAB+ 94- جهت انتخاب أیكن در صفحه دسكتاپ                     جهت نمای بالاوپائین بر

BACKSPACE                                                                            95-رفتن به صفحه قبلی

 

------------------------------------------------------

 

 96- با تیك روی پرینت اسكرین وراست كلیك روی زمینه خالی در وردپد یا پینت وانتخاب پیست ازپنجره بازدر صفحه نمایش عكس می گیرد.

97- كلید راست جنب كلید ویندوز كارراست كلیك ماوس روی پوشه یاأیكن راانجام میدهد.

98- مجموعه كلیدهای كوچك بالای صفحه كلید نیز دراینترنت وویندوز وبازی كاربرد دارند.

 را به پایین فشار دهید.SHIFT  99- اگرخواستید سی دی اتوران باز نشود همزمان كه أن را داخل سی دی رام میگذارید

را به پائین نگه دارید.pause bresk100- اگر خواستید هنگام بالا آمدن ویندوز اطلاعات رام رابخوانید كلید  .

رابه پائین نگه دارید. SHIFT101- اگر خواستید پوشه ای را یراست وبدن رفتن به سطل بازیافت پاك كنید. هنگام دلیت كردن آن كلید

102- اگر ساده ترین را ه كپی را بخواهید: هنگامی كه با ماوس میخواهید پوشه را حركت دهید كلید كنترل را به پائین فشاردهید.     

103- اگر بخواهیداز پنجره باز فایلی را بسرعت كپی كنید. / ابتدا كلید كنترل رافشار داده بعد با ماوس فایل را به میز كار بكشید.

104- اگر بخواهید از پنجره باز فایلی را بسرعت انتقال دهید./ ابتدا كلید آلت را فشار داده بعد با ماوس فایل را به میز كار بكشید.

آن پوشه باز می شود.   Properties را پایین نگه دارید و روی پوشه مورد نظر دوبار کلیک کنید گزینه Alt 105- اگر کلید

  راپایین نگه دارید و حرف زیر خط دار تبهای منو بار را تیک کنید لیست آن منو باز می شود.Alt106- اگر کلید

را انجام میدهد.  Forwardو Back  عمل Alt107-  درمرورگر اینترنت اکسپلورر ترکیب کلید جهت نمای جهت نمای سمت راست وچپ +

108- جهت  انتقال موضوعی  با ماوس ---- هنگام دراگ كردن كلید شیفت را پایین نگه دارید

109- جهت كپی موضوعی با ماوس ------- هنگام درگ كردن كلید كنترل را پایین نگه دارید.

UP ARROW 110- حرکت صفحه بسمت ابتدای سند

DOWN ARROW 111- حرکت صفحه بسمت انتهای سند

PAGE UP : حرکت به سمت ابتدای صفحه با انجام پرشی بزرگ تر ( نسبت به UP ARROW)112-

PAGE DOWN : حرکت به سمت انتهای صفحه با انجام پرشی بزرگ تر ( نسبت به DOWN ARROW)113-

HOME : 114-  انتقال صفحه به ابتدای سند

END :115- انتقال صفحه به انتهای سند
درباره وبلاگ
سلام خوشحال میشم از وبلاگ ام بازدید كنید.
رشته‌های مهندسی كامپیوتر و فناوری اطلاعات از نظر حرفه‌ای و علمی دارای سه بعد اساسی بوده و هدف از تربیت مهندسین و توسعه آموزش عالی در این رشته آن است كه ابعاد مذكور تقویت گردد و این ابعاد عبارتند از ابعاد مهندسی، علمی و تحقیقاتی و اقتصادی. • بعد مهندسی: مهندسین كامپیوتر و فناوری اطلاعات از طریق طراحی، ساخت و راه‌اندازی، ارائه روشهای بهره‌برداری و عیب یابی و اصلاح سیستمهای داده پردازی در پیشبرد هدفهای توسعه صنعتی و مكانیزه كردن عملیات نقش كلیدی دارند. • بعد علمی و تحقیقاتی: مهندسین كامپیوتر و فناوری اطلاعات با ادامه تحصیل در مقاطع كارشناسی ارشد و دكترا با نحوه تحقیق و تدریس آشنا می‌شوند و از طریق به ثمر رساندن پروژه‌های تحقیقاتی، با روشهای نوین و ابتكاری به حل مسائل و معضلات این رشته می‌پردازند. • بعد اقتصادی: مهندسین كامپیوتر و فناوری اطلاعات با بكارگیری روشهای علمی در حل مسائل داده پردازی، می‌توانند گردش بهینه امور را به اجرا درآورند و از هدر رفتن منابع و امكانات ناشی از روشهای غیر علمی، با استفاده از تكنیكهای داده پردازی جلوگیری بعمل آورند. مورد اخیر، از نظر اقتصادی نقش بسیار با ارزشی دارد.
موضوعات
آخرین مطالب
نظر سنجی
به نظر شما مطالب وبلاگ چگونه است ؟

نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
پیوندهای روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

خرید شارژ

خرید فیلم

خرید سریال